Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
meovv
5759 880f 480
Reposted fromTLC2 TLC2 viairmelin irmelin
meovv
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam vianiezwyykla niezwyykla
meovv
meovv
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viasarkastyczna sarkastyczna
meovv
meovv
5754 0e64 480
Reposted fromteijakool teijakool viazapachsiana zapachsiana
meovv
5820 f447 480
Reposted frompiehus piehus viazapachsiana zapachsiana
meovv
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viasoko soko
meovv
8201 de55 480
Reposted frompiehus piehus viaisnotcominghome isnotcominghome
meovv
1974 0eb5 480
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
meovv
8618 cff0 480
Reposted fromnutt nutt viafutureiscoming futureiscoming
meovv
8555 bdae 480
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viafutureiscoming futureiscoming
7132 166a 480

blazepress:

Probably true.

meovv

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

meovv
0015 5b64
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
meovv
1999 b8fe 480
meovv
8516 f94a 480
meovv
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaazalia azalia
meovv
Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.
Reposted fromniewychowana niewychowana viawelovekate welovekate
meovv
3163 1805
Reposted fromtumnieniema tumnieniema viacelebration celebration
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl