Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
meovv
2732 9326 480
Reposted fromkaiee kaiee viakoszmarek koszmarek
meovv
1260 5e22 480
Reposted fromsquishi squishi viaifuhavetoask ifuhavetoask
meovv
4612 7021 480
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacountingme countingme
meovv
4525 bd33 480
Reposted fromdusix dusix viamaybeyou maybeyou
4226 67b1 480
Reposted fromwowimtired wowimtired viaiblameyou iblameyou
meovv
meovv
Reposted fromhalucynowa halucynowa viamajkey majkey
meovv
7840 fe5d 480
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viamajkey majkey
meovv
Wychodzimy z wykładu, wsiadamy do windy. Ktoś rzuca, że został jeszcze tylko tydzień zajęć. Ktoś inny komentuje: "Ale że jak... że to już? Nasze 17 lat edukacji?". Nikt się nawet nie zaśmiał.
— Wszechobecny klimat końca.
Reposted fromhesiamela hesiamela viamajkey majkey
meovv
5625 ae81 480
Reposted fromakallabeth akallabeth viamajkey majkey
3511 5e3d 480
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamajkey majkey
“burnout” by Julia Skala follow my art blog here!...
Reposted fromcuty cuty viamajkey majkey
meovv
meovv
2739 41b5 480
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
meovv
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
meovv
3724 9ff3 480
meovv
9868 7232 480
Reposted fromstarwars starwars viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl