Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
meovv
2134 1cb8 480
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
meovv
bo kiedyś mało mnie wkurwiałeś 
hehe
meovv
4439 0394 480
Reposted froms3 s3 viadivi divi
meovv
1387 e445
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
meovv
8684 3bd1 480
Reposted frommiststueck miststueck viairmelin irmelin
meovv
0060 1128 480
Reposted fromoll oll viafearoflove fearoflove
meovv
8869 cd2e 480
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
meovv
0665 1720 480
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viafearoflove fearoflove
meovv
0979 58a2 480
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
meovv
7778 8ff3 480
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
meovv
8981 77bd 480
vegan. not even once.
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairmelin irmelin
meovv
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
meovv
meovv
90% Polaków uprawia seks przed śubem
Reposted fromreksi0 reksi0 viairmelin irmelin
meovv
3471 accd 480
Reposted fromtfu tfu viafutureiscoming futureiscoming
meovv
2781 13f3 480
Reposted fromwyczes wyczes viaEdgi Edgi
7599 bb82 480
Reposted frombun bun viafutureiscoming futureiscoming
meovv
7446 b08f 480
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaEdgi Edgi
meovv
0415 4796 480
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatobecontinued tobecontinued
meovv
4270 94b8 480
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl