Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
meovv
2210 03ef 480
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadivi divi
meovv
meovv
3834 8237 480
Reposted fromtfu tfu viazabka zabka
1346 94ad 480

goldensweetcheeks:

lousirthe3rd:

Me trying to find a way into the circle

I am cracking TF UP

meovv
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko
meovv
4235 59f7 480
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamaybeyou maybeyou
meovv
meovv
Wydaje mi się, że wstyd ma coś wspólnego z utratą kontroli, ale może tylko ja tak mam. Wstydzę się, kiedy niedomagam. Czyli kiedy coś mi się wymyka. Nawet jak powiem za dużo w wywiadzie. Nawet gdy powiem "za dużo" w zwykłej rozmowie, nawet w rozmowie z siostrą. Kiedy czuję, że to nie był moment, że się wyrwało albo nie zostało dobrze zrozumiane - wtedy wstydzę się najbardziej. "Pilnowanie się" to taki trochę kobiecy obowiązek. Żeby nie za głośno, żeby nie za dużo, żeby nie za wulgarnie i nie za wprost, ale też nie za emocjonalnie i nie za głęboko, nie za spontanicznie. Zawsze byłam dobra w pilnowaniu się. Teraz myślę, że to trochę oddaliło mnie od ludzi i samej siebie. Bo albo świetnie pilnujesz dystansu, albo szwy puszczają i nagle jesteś okropnie bezpośrednia i wprost. A potem przychodzi wstyd.
— Julia Kijowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
meovv
meovv
7900 615b 480
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatobecontinued tobecontinued
meovv
1635 879f
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasoko soko
meovv
2134 1cb8 480
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
meovv
bo kiedyś mało mnie wkurwiałeś 
hehe
meovv
4439 0394 480
Reposted froms3 s3 viadivi divi
meovv
1387 e445
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
meovv
8684 3bd1 480
Reposted frommiststueck miststueck viairmelin irmelin
meovv
0060 1128 480
Reposted fromoll oll viafearoflove fearoflove
meovv
8869 cd2e 480
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
meovv
0665 1720 480
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viafearoflove fearoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl